Naujatikiams

Krikštui – NE

Narių vertinimas: 0 / 5

Žvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyviŽvaigždutė neaktyvi
 

krikst   II korintiečiams 5:20 „Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai, tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“

   Šis straipsnis Jums, skaitytojai, kad suvoktumėte, jog ne viskas yra tiesa, kas yra vadinama tiesa. Ne veltui lietuvių išmintis byloja: Ne viskas auksas, kas auksu žiba. Tą patį galima pasakyti ir apie mūsų šalyje itin populiarias tradicijas, religines apeigas, susipynusias su rimtais dalykais – Dievo žodžiu ir tikėjimu.

   Krikštas – tai visiems, tikintiesiems ir netikintiems, puikiai žinomas žodis. Vieniems jis asocijuojasi su vaikystėje vykusia švente, kitiems su krikštatėviais, tretiems su religija ar Dievu. Blogiausia, kad nė venas iš išvardytų variantų neatitinka visos tikrosios krikšto esmės, o dar blogiau, kad krikštas tapo visuomenės, tiksliau, giminių susitikimo švente. Tačiau iš kur atsirado ši pasaulyje diegiama „tradicija, apeiga“, per kurią kūdikiai yra nešami į visokiausias bažnyčias? Kas iš tiesų yra krikštas ir kokia jo svarba?

   Visų pirma krikštas [lot. baptisma] –panardinimas į vandenį. Krikštas religinėje terminologijoje teikiamas, kaip priėmimo į krikščionių religiją sakramentas, jo apeigos (DLKŽ). Žinome, kad krikščioniško tikėjimo pagrindas yra Šv. Trejybė: Dievas Tėvas – mūsų kūrėjas, Jėzus Kristus – mūsų gelbėtojas ir Šv. Dvasia – mūsų užtarėjas. Ir visas šis mokymas yra lengvai randamas Šventajame Dievo rašte – Biblijoje: (I Jn. 5:7) „Mat yra trys liudytojai danguje: Tėvas, Žodis ir Šventoji Dvasia; ir šitie trys yra viena.“; (Ap.d. 17:24) „Dievas, pasaulio ir visko, kas jame yra, Kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės Viešpats, negyvena žmonių rankomis statytose šventyklose.“ (Lk. 2:11) „Šiandien Dovydo mieste jums gimė Gelbėtojas. Jis yra Viešpats – Kristus.“; (I Jn 4:14) „Taigi mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Gelbėtoją.“; (Jn. 14:26) „O Guodėjas – Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, – mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau.“

   Tikrasis krikštas yra tikėjimo ir pasišventimo apeigos, per kurias žmogus miršta šiam pasauliui ir prisikelia gyventi Dievui: (Galatams 3:27) „Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi.“ Iš tiesų krikštas – tai naujo gyvenimo pradžia Jėzuje Kristuje, tiksliau, naujas gyvenimas pagal Jėzaus paliktą mokymą, aprašytą Biblijoje. Todėl kyla klausimas, ar teisinga krikštyti labai mažus vaikus? Nejau kūdikis gimsta su tikėjimu į Jėzų Kristų?...

   Elementari tiesa, kad įsigalėjusi tradicija, atnešti ar atvesti į bažnyčią nesuprantančius, kas ir kodėl vyksta, vaikus ir juos pakrikštyti, yra neteisinga. Visų pirma priimti Jėzų į savo širdį žmonės turi savo noru, laisva valia. Žmogus turi sąmoningai tikėti Dievą, protu išpažinti Jėzų Kristų savo gyvenimo Viešpačiu Dievu, kad jis mirė už mūsų nuodėmes, o prisikeldamas iš numirusių įrodė pergalę prieš velnią, pergalę prieš nuodėmes: (I Kor. 15:57) „Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!“ Juk mes, suaugusieji, žinome, kad 0–4 metų vaikai negali suvokti, kad Jėzus – kelias į gyvenimą, o pasaulis – kelias į mirtį, nes pasaulis priklauso nuodėmei – velniui. Tokio amžiaus vaikas net tinkamai kalbėti, logiškai dėstyti minčių nemoka. Apaštalų darbai 2 skyriuje 41 eilutėje rašoma: „Kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti.“ O ką reiškia mielai priėmė? Būtent tai, kad sąmoningai atsižadėjo nuodėmingo gyvenimo ir pasirinko gyventi taip, kaip Jėzaus mokė, o visas mokymas parašytas Naujajame testamente.

   Kita neatmestina sąlyga, kad prieš krikštą žmogus privalo atgailauti. Biblijoje aiškiai parašyta:(Ap.d. 2:38) „Petras jiems tarė: „Atgailaukite, ir kiekvienas tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės, ir jūs gausite Šventosios Dvasios dovaną.“ Prieš krikštą turime nuoširdžiai prašyti Dievo atleidimo, atsižadėti nuodėmingo praeities gyvenimo, jam numirti.Dievas sukūrė mus tobulus, bet mes susiteršėme savo nuodėmėmis. Apaštalų darbai 10 skyriuje 43 eilutėje parašyta: „Apie Jį visi pranašai liudija, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, gauna Jo vardu nuodėmių atleidimą“. Taigi į krikštą turime ateiti jau apsivalę, trokšdami Jėzaus išganymo ir svarbiausia tikėdami.

   Akivaizdi priešprieša. Kaip sugebės tėvai išauginti savo vaiką pagal Jėzaus krikščionišką mokymą, jeigu tą mokymą, iškreipia nuo pirmų gyvenimo dienų, pakrikštydami kūdikį ne pagal Bibliją, o pagal savo tradicinius ritualus? Ir kokia atgaila gali būti vaiko, kuris nežino, kas yra Jėzus ir nesupranta, kad nuodėmė yra mūsų kūne?

   Krikštas – tai ženklas, kad tu supranti Dievo malonę, kad Dievas leido nužudyti savo vienintelį Sūnų tam, kad mes neišmanėliai žmonės, pajuodę nuo savo nuodėmių, fizinėmis akimis pamatytume, kaip pats Dievo Sūnus prisikelia iš numirusiųjų, skelbdamas pergalę prieš šėtoną ir jo darbus mūsų kūnuose. Laiške Romiečiams 8 skyriuje 2 eilutė rašoma: „Nes gyvenimo Kristuje Jėzuje Dvasios įstatymas išlaisvino mane iš nuodėmės ir mirties įstatymo.“ Sąmoningai priimdamas krikštą asmuo, vėliau gyvena be nuodėmės. Viskas vyksta žmogaus pasikeitimo procese. Jis stengiasi įtikti tik Dievui, gyventi taip, kaip Kristus gyveno: (Gal. 5:1) „Todėl tvirtai stovėkite laisvėje, kuria Kristus mus išlaisvino, ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergystės jungą!“ Tik per Jėzaus išpažinimą Viešpačiu Dievu, atgailą ir krikštą galime būti laisvi nuo šio pasaulio šlamšto, diegiamų dogmų, brutalių normų, priklausomybių, ligų, ir gyventi teisingą, dorovingą, apsčiai palaimintą, džiaugsmingą gyvenimą.

   Žinoma, dabar Jums kyla paprastas klausimas: tai kodėl visi visą gyvenimą krikštija vaikus? Naujajame Testamente parašyta, kad paskutiniaisiais laikais bus pilna netikrų Rašto aiškintojų: (II Kor. 11:13) „Juk tokie yra netikri apaštalai, apgaulingi darbininkai, besidedantys Kristaus apaštalais.“ Su krikštynomis taip pat: žmonės atmeta teisybę, nepriima tikrojo mokymo, nes jis reikalauja atsakomybės: (Efez. 4:18) „Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo bei širdies užkietėjimo.“ Taigi pakrikštydami vaiką padarote didelę galimybę jam gyventi su velniu, nes vaikas nebus gavęs tikrojo mokymo apie Dievą, apie Jėzų Kristų. Dievas nekenčia nuodėmės ir baudžia ne žmones, bet juose esančią nuodėmę. Dievas myli savo vaikus, o vaikais tampame tik išpažindami Jėzų Kristų savo gyvenimo Viešpačiu: (Jn. 16:27) „Juk pats Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog Aš esu iš Dievo išėjęs.“ Viskas kas tavo ar mano gyvenime atsitiko gero, tai tik iš Dievo malonės – Kristaus aukos. Suvokimas, kas yra krikštas daro dėkingą širdį Dievui už suteiktą galimybę gyventi, Jėzui už išgelbėjimą.

   Bažnyčia ir tikėjimas – tai ne tradicijos ir paveldas. Krikštydami vaiką, viską darysite pagal žmonių išgalvotas tradicijas, o ne pagal Šv. Raštą. Mato evangelijoje 7skyriuje 21 eilutėjerašoma: „Ne kiekvienas, kuris man sako: „Viešpatie, Viešpatie!“, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.“ Kūdikystėje pakrikštytas vaikas nesuvoks, kas yra kas, nesugebės atgailauti, kai padarys nuodėmę ir Dievas jo nepažinos, nes tik sąmoningai priimtas krikštas yra krikštas.

   Galiausiai Biblijoje parašyta, kad vaikučius, rankų uždėjimu, užtenka palaiminti Jėzaus vardu: (Mt. 19:13–15) „Tuomet atvedė pas Jį vaikučių, kad Jis uždėtų rankas ant jų ir pasimelstų, o mokiniai draudė jiems. Bet Jėzus tarė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė. Ir, uždėjęs ant jų rankas, Jis iš ten išėjo.“

   Taigi šiandieną kviečiu priimti tinkamą sprendimą, išvengti Dievo rūstybės, ir pasipriešinti klaidingam mokymui – vaikų krikštijimui, drąsiai pasakant – NE.

APIE MUS

Klaipėdos Sekminių Bažnyčia 
"Gyvenimas ir Ramybė"

Tarnavimai vyksta:

Antradieniais 18.00 val.

Sekmadieniais 11.00 val.

Kontaktai

Minijos g. 2
Klaipėda, LT 91234. 
Email : gyvenimasirramybe@gmail.com

Tel.: +37063038872

Rekvizitai:

Dešimtinės ir paaukojimai

LT50 7300 0100 7501 1487

Bažnyčios pastorius

Jevgenijus Semčenko

Mus rasite:

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas